Mazenod vs North Old Boys

B Section Reserves
Score: 47 - 60
3.0-18
3.3-21
5.3-33
7.5-47
Brunswick Brunswick (as North Old Boys)
2.1-13
5.4-34
6.4-40
9.6-60
Mazenod Mazenod
42 - 70